Pri výbere PZP nepozerajte len na cenu

Neunáhlite sa pri výbereKeďže povinné zmluvné poistenie väčšina z nás vníma iba ako nevyhnutné zlo, pri výbere sa orientuje iba podľa ceny. Je to zapríčinené aj tým, že z PZP sa hradí škoda, ktorú motorista spôsobí iným, čiže samotný poistený z tohto poistenia nedostane ani cent.

Ako sa rozhodnúť pri výbere

V súčasnosti sa však poisťovne nezameriavajú len na najnižšiu cenu, ale klientov chcú prilákať aj na rôzne doplnkové služby. To znamená, že k poistkám pribaľujú doplnkové poistenia, zľavy na iné poistenia či asistenčné služby. Preto by bolo dobré, aby ste si pri hľadaní povinného zmluvného poistenia všímali aj bonusy, ktoré vám poisťovňa môže ponúknuť. Dokážete takto ušetriť na odťahu auta alebo aj na poistke domu.

V tomto článku si ďalej povieme aj o tom, aké výhody vám poisťovne môžu k PZP ponúknuť, čiže čo býva súčasťou asistenčných služieb a či vám poisťovňa v rámci povinnej poistky preplatí aj opravu čelného skla. Na začiatku si ale posvietime na to, aké práva a povinnosti vyplývajú z PZP vám ako poistenému a tiež poisťovni.

Práva a povinnosti

Z každého poistenia vyplývajú práva a zároveň povinnosti, ktoré sa týkajú ako poistenca tak aj poisťovne. Povieme si, na čo ako klient poisťovne máte právo a zároveň, aké povinnosti vám z poistnej zmluvy vyplývajú. Taktiež si ale ukážeme na práva a povinnosti zo strany poisťovne.

Práva a povinnosti poistenca

Základnou povinnosťou každého poisteného je v prvom rade riadne a včas uhradiť poistné, ak platíte vo viacerých splátkach, tak samozrejme je nutné platiť riadne počas celého poistenia. Povinnosťou poistenca je aj po ukončení povinného poistenia odovzdať zelenú kartu do 15 dní.

Samozrejmosťou je okamžite informovať poisťovňu o vzniku škodovej udalosti, konkrétne do 15 dní od vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30 dní, ak sa tak udialo mimo územia Slovenska. Po oznámení škodovej udalosti je potrebné postupovať podľa pokynov vašej poisťovne a doložiť všetky potrebné doklady. Pokiaľ ste už spôsobili škodovú udalosť, mali by ste čo najviac spolupracovať s poisťovňou pri prešetrovaní škodovej udalosti a jej rozsahu, pravdivo uviesť všetky informácie súvisiace so vznikom škodovej udalosti. Taktiež musíte bezodkladne informovať poisťovňu, že bol proti vám uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške. Ak sa v súvislosti so škodovou udalosťou začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku, upovedomiť o tomto tiež poisťovňu a taktiež o ich ďalšom priebehu a výsledkoch.

Na žiadosť poškodeného ste pri škodovej udalosti povinní poskytnúť mu niekoľko údajov, a to:

  • osobné údaje ako meno, priezvisko, trvalý pobyt, resp. obchodné meno a sídlo;
  • informácie o poisťovni (obchodné meno a sídlo);
  • číslo poistnej zmluvy.

Z povinného zmluvného poistenia vyplývajú ale nielen povinnosti, ale aj práva. V prvom rade má každý poistený právo, aby poisťovňa za neho uhradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, tu spadajú náklady zdravotnej starostlivosti, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky či dávky výsluhového zabezpečenia. Poisťovňa za vás musí uhradiť aj škody spôsobené poškodením, zničením či odcudzením veci, taktiež máte právo na náhradu ušlého zisku a nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, ak poisťovňa neplnila svoje povinnosti.

Viete svoje práva a povinnosti?Práva a povinnosti poisťovateľa

Poisťovňa je v prvom rade povinná čo najskôr po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistenému potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. Taktiež bez zbytočného odkladu musí začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie, pričom do troch mesiacov odo dňa, kedy ste oznámili škodovú udalosť, musí ukončiť toto prešetrovanie a poskytnúť vám ako poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla poskytnúť, prípadne pre ktoré znížila poistné plnenie.

Po zániku poistenia vám musí poskytovateľ vášho PZP vydať do 15 dní dokument o škodovom priebehu povinnej poistky.

Pokiaľ by sa preukázalo, že ste spôsobili škodovú udalosť úmyselne, či pod vplyvom návykových látok, poisťovňa môže odmietnuť plnenie poistenia, pretože v zmluve sa väčšinou ako klient zaväzujete konať tak, aby ste škodovej udalosti zabránili.

Zo zákona sú stanovené pre poisťovne limity poistného plnenia, ktorých sa musia držať. Tento pojem vlastne znamená hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Ak to zákon neustanovuje inak, limit z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

  • 5 000 000 eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
  • 1 000 000 eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Asistenčné služby

Ako sme si už povedali vyššie, väčšina ľudí pri výbere povinného zmluvného poistenia pozerá iba na výslednú cenu poistky. No PZP v sebe zahŕňa aj dodatočné služby, na ktoré netreba zabúdať. Pri uzatvorení PZP máte v súčasnosti k dispozícii u každého poskytovateľa aspoň základný balík asistenčných služieb.

Faktom je, že väčšina ľudí si pri nehode nespomenú na to, že by mohli využiť asistenčné služby svojej poisťovne. Často krát si ani neuvedomujú, kedy môžu o tieto asistenčné služby požiadať. Stačilo by pritom, aby mali pri sebe vždy kontaktné telefónne číslo na poisťovňu a o pomoc v prípade núdze by mali jednoducho postarané.

Každá poisťovňa poskytuje v rámci PZP mierne odlišné asistenčné služby čo sa týka ich rozsahu a limitu krytia. Čiže poisťovňa uhradí len istý limit, ktorý sa samozrejme líši od poisťovne k poisťovne. Vo všeobecnosti základné asistenčné služby poskytujú nasledovné:

  • ak došlo k poruche alebo je po nehode vozidlo nepojazdné, príchod technika, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, zabezpečenie náhradného vozidla;
  • ubytovanie v prípade nehody, ale aj pri poruche alebo odcudzení vozidla;
  • náklady na spiatočnú cestu po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
  • úschovu nepojazdného vozidla.

Asistenčné služby nie sú poskytované len pri nehode, ale aj pri menej závažných prípadoch.  A to pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a podobne.

Nie vždy vám však poisťovňa poskytne asistenčné služby. Niektoré poisťovne majú v podmienkach zmluvy napríklad obmedzenie veku vozidla. Problémom je taktiež územná platnosť PZP, čiže mimo Slovenskej republiky a krajín EU sa asistenčné služby nevzťahujú. Samozrejmosťou je, že poisťovňa neposkytne asistenčnú službu, ak vodič porušil dopravné predpisy, prekročil rýchlosť, vozidlo je v nevyhovujúcom technickom stave alebo bol u vodiča zistený alkohol či iné omamné látky.

Trápi Vás prasknuté čelné sklo?Čelné sklo

V súčasnosti je veľmi bežná škoda na čelnom skle. Hlavne po zimnom období, kedy je na cestách ešte veľa štrku z posypu, sa veľmi ľahko môže stať, že vám od auta idúceho pred vami odskočil kamienok priamo do čelného skla a poškodil ho. Aj keď dnes už povinné zmluvné poistenie zahŕňa aj preplatenie tejto škody, je len malá šanca, že by vám poisťovňa túto škodovú udalosť preplatila. Hlavným problémom je, že na úhradu z povinnej poistky by mal poistnú udalosť ohlásiť vinník. No na autami preplnenej ceste býva identifikácia vinníka takmer nemožná. Najistejšie by bolo, ak by ste mali v aute namontovanú kameru. Ani tá vám však nezabezpečí, že poisťovňa uzná váš nárok. A aj keď sa vám podarí vinníka identifikovať a zastaviť ho, je len na ňom, či uzná svoju chybu a obe strany spíšu zápisnicu a prípad nahlásia. No ani v takom prípade nemáte ešte vyhrané. Poisťovňa začne totiž skúmať nielen pochybenie vinníka, ale aj poškodeného. Bude skúmať, či poškodený vodič dodržal pravidlá cestnej premávky ako rýchlosť, prispôsobenie spôsobu jazdy vzhľadom na stav vozovky či dodržanie vzdialenosti medzi autami. Poisťovňa môže argumentovať aj tým, že vodič mal vedieť podľa povahy stavu cesty, že môže dôjsť k odskakovaniu kameňov.

Keďže poisťovne nekonajú v tejto veci rovnako, zapojila sa do toho problému aj Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad celým finančným trhom. Ešte v roku 2013 vydala NBS tzv. „Stanovisko k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla.“

V tomto stanovisku sa uvádza, že poistený má z povinného zmluvného poistenia právo, aby poisťovňa zaňho nahradila poškodenému uplatnené nároky na úhradu. Medzi takéto patrí aj škoda na čelnom skle. Stanovisko NBS však nie je právne záväzné a poisťovne vo väčšine prípadov odmietajú na základe tohto stanoviska aj konať. Takže najistejšie bude, ak k PZP uzatvoríte aj havarijné poistenie, prípadne samostatné poistenie čelného skla. V takom prípade problém s preplatením škody mať nebudete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *